MOTIE Boeren horen bij Brabant

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 20 april 2018, ter bespreking van Statenvoorstel 20/18 Perspectiefnota 2018

Constaterende dat:


• Brabantse boeren grote investeringen moeten doen vanwege de transitie duurzame veehouderij;
• De provincie Noord-Brabant zwaardere eisen stelt aan boeren dan andere provincies;
• Door het Brabantse beleid honderden veehouders voortijdig hun bedrijf moeten beëindigen;
• Vijf tot tien procent van de Brabantse boerenbedrijven die wél doorgaan onder de armoedegrens terecht gaan komen;

Overwegende dat:
• De kleinschalige boerengezins- en familiebedrijven bij Brabant horen;

Verzoeken GS:
• In overleg te treden met o.a. retailers en de voedselverwerkende industrie, en met hen een eerlijker verdienmodel voor de kleinschalige boerengezins- en familiebedrijven te bespreken en te bekijken in hoeverre de provincie hieraan een bijdrage kan leveren;
• De uitkomsten hiervan te rapporteren, zodat PS een afgewogen oordeel kan vellen;

en gaan over tot de orde van de dag.

Maikel Boon

PVV Noord-Brabant