MOTIE Verklaring omtrent gedrag (VOG) als voorwaarde bij uitbreidingen in de veehouderij

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 20 april 2018, ter bespreking van Statenvoorstel 20/18 Perspectiefnota 2018

Constaterende dat:

• Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) een verklaring is waaruit blijkt dat gedrag in het verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak of functie in de samenleving;
• De provincie niet vraagt om een VOG te overleggen bij een aanvraag voor uitbreiding in de veehouderij zoals bij de Brabantse Zorgvuldigheidscore Veehouderij (BZV) of het stalderingsloket;

Overwegende dat:
• Veroordeelde dierenbeulen ongestoord hun veehouderijbedrijf kunnen uitbreiden;
• Door het gebruik van het instrument VOG de provincie kan voorkomen dat dierenbeulen en/of criminelen hun bedrijf kunnen uitbreiden;

Verzoeken GS:
• Ervoor te zorgen dat het overleggen van een VOG als voorwaarde wordt opgenomen bij aanvragen voor uitbreidingen in de veehouderij, zoals in de BZV en het stalderingsloket;

en gaan over tot de orde van de dag.

Maikel Boon

PVV Noord-Brabant