MOTIE Weide- en akkervogels horen bij Brabant

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 20 april 2018, ter bespreking van Statenvoorstel 20/18 Perspectiefnota 2018

Constaterende dat:

• Het aantal weide- en akkervogels gestaag daalt¹;
• Sinds 1960 het aantal weide- en akkervogels met 60 tot 70 procent is teruggelopen;
• De kemphaan en grauwe gors praktisch zijn verdwenen;
Overwegende dat:
• Weide- en akkervogels bij Brabant horen;
• De verplichte mestinjectie een belangrijke oorzaak is van de achteruitgang van Weide- en akkervogels²;
• Vooral biologische boeren sterk gekant zijn tegen mestinjectie, omdat ze stellen dat dit het bodemleven verwoest;
• Stalmest juist goed is voor wormen en insecten, en dus voor weidevogels, maar drijfmest een ramp³;
• Insecten de voornaamste voedselbron van vogels en van veel zoogdieren vormen;

Verzoeken GS:
• Om in het kader van eventuele mogelijkheden binnen het nieuwe omgevingswetstelsel met de rijksoverheid in contact te treden en te lobbyen voor een kleinschalige proef met landgebouwgronden waarbij zonder de verplichte mestinjectie mag worden geboerd, en de resultaten, inclusief de effecten voor de weide- en akkervogels, richting PS te evalueren;

en gaan over tot de orde van de dag.

Maikel Boon
PVV Noord-Brabant