AMENDEMENT "Schrappen PIP West"

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 29 juni 2018, ter bespreking van Statenvoorstel 29/18 Vaststellen provinciale inpassingsplannen voor Gebiedsontwikkeling Oostelijke
Langstraat (GOL)

Constaterende:

- Dat dit college de verbeterde versie 72A van de stichting van GOL naar Beter nooit serieus heeft genomen en niet nader heeft laten onderzoeken;
- Dat Provinciale Staten hierdoor niet in de gelegenheid zijn gesteld om “appels met appels” te vergelijken en dus niet hun controlerende rol naar behoren hebben kunnen uitvoeren;
- Dat er nog vele inwoners en ondernemers in Waalwijk en Drunen zijn die zich niet gehoord voelen vanwege het negeren van de verbeterde variant 72A en de keuzes die gemaakt zijn in de PIP Gol west;

Overwegende:

- Dat het huidige GOL Provinciale Inpassingsplan West grote gevolgen gaat hebben voor de Baardwijkse Overlaat;
- Dat met de verbeterde variant 72A het er naar uitziet dat de gevolgen voor de Baardwijkse Overlaat beperkt kunnen blijven;

Besluiten dat de tekstpassage:

1. overeenkomstig ons voorstel het Provinciaal Inpassingsplan Oost, digitaal vervat in het GML-bestand NL.IMRO.9930.ipgoloost-va01en de bijbehorende toelichting, (hierna PIP Oost) vast te stellen;
2. overeenkomstig ons voorstel het Provinciaal Inpassingsplan West, digitaal vervat in het GML-bestand NL.IMRO.9930.ipgolwest-va01en de bijbehorende toelichting, (hierna PIP west) vast te stellen;
3. de benodigde compensatie voor het natuur netwerk Brabant conform het compensatieplan (bijlage V van PIP bijlage 16) volledig fysiek uit te voeren in de volgende compensatiegebieden:
- ecologische verbindingszone Drongelens kanaal, inclusief stapstenen aan beide zijden van de A59
- ecologische verbindingszone Baardwijkse Overlaat
- ecologische verbindingszone Voordijk
4. geen exploitatieplan vast te stellen als bedoeld in artikel 3.1 en 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening;
5. het tijdstip als bedoeld in artikel 3.26, lid 5 van de Wet ruimtelijke ordening te bepalen op direct na de datum van vaststelling van het PIP;”

Vervalt en gewijzigd dient te worden in

1. overeenkomstig ons voorstel het Provinciaal Inpassingsplan Oost, digitaal vervat in het GML-bestand NL.IMRO.9930.ipgoloost-va01en de bijbehorende toelichting, (hierna PIP Oost) vast te stellen;
2. de benodigde compensatie voor het natuur netwerk Brabant conform het compensatieplan (bijlage V van PIP bijlage 16) volledig fysiek uit te voeren in de ecologische verbindingszone Voordijk;
3. geen exploitatieplan vast te stellen als bedoeld in artikel 3.1 en 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening;
4. het tijdstip als bedoeld in artikel 3.26, lid 5 van de Wet ruimtelijke ordening te bepalen op direct na de datum van vaststelling van het PIP;”

Willem Bakker

PVV Noord-Brabant