AMENDEMENT "Bestuursopdracht arbeidsmigratie uit Begroting"

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 9 november 2018, ter bespreking van Statenvoorstel 48/18 Begroting 2019

Constaterende dat:

- De motie Arbeidsmigratie van 20 april jl. in het dictum aangeeft dat GS ‘voorafgaand de behandeling van de begroting voor 2019 aan Provinciale Staten voorstellen […] doen over de rol van de provincie als het gaat om de maatschappelijke opgave arbeidsmigratie’;

Overwegende dat:

- Er geen sprake is geweest van een voorstel voorafgaand de behandeling van de Begroting 2019, maar dat Arbeidsmigratie is afgedaan met slechts een Statenmededeling;
- Deze Statenmededeling vanwege agenda-technische redenen ook niet informerend of oordeelsvormend door PS is besproken in een themabijeenkomst en hiermee afbreuk is gedaan aan de kaderstellende rol van PS;
- Het wenselijk is om voor vrijgeven middelen éérst inhoudelijk debat te voeren over arbeidsmigratie;
Besluiten:

Bij Ontwerpbesluit I 48/18 B beslispunt 5f te schrappen

En gaan over tot de orde van de dag.

Joyce Willems-Kardol

PVV Noord-Brabant