MOTIE onderzoek cameratoezicht in het buitengebied

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 9 november 2018, ter bespreking van Statenvoorstel 48/18 Begroting 2019

Constaterende dat:


• Brabant landelijk koploper is qua drugsdumpingen;
• Uit cijfers blijkt dat er vorig jaar in Brabant op 83 plekken drugsafval is gevonden en dat 2016 en 2017 samen piekjaren waren als het om drugsdumpingen gaat;
• Het meeste afval wordt achtergelaten op openbare plekken in de buitengebieden, zoals parkeerplaatsen en verlaten wegen;

Overwegende dat:
• De problematiek van drugsdumpingen hardnekkig is;
• Drugsdumpingen tot ernstige milieuverontreiniging kunnen leiden;
• Verschillende toezichthoudende organisaties als Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en Brabants Landschap aan hebben gegeven dat cameratoezicht een ondersteunend middel kan zijn bij de preventieve en repressieve aanpak van drugsafval;

Verzoeken GS:
• Om op korte termijn met politie, OM en toezichthoudende organisaties in overleg te gaan en te onderzoeken welke vormen van cameratoezicht in het buitengebied juridisch gezien wél toegestaan zijn en effectief ingezet kunnen worden bij de bestrijding van drugsdumpingen in het buitengebied;
• De resultaten van dit overleg zo spoedig mogelijk richting PS te sturen en daarbij aan te geven in hoeverre de provincie bij de inzet van vormen van cameratoezicht door daartoe bevoegde instanties kan faciliteren;

en gaan over tot de orde van de dag.

Maikel Boon

PVV Noord-Brabant