Motie “zero emissie geen beletsel”

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 7 december 2018, ter bespreking van Statenvoorstel 68/18 Visie `Gedeelde mobiliteit is maatwerk` en uitwerking hiervan in een adaptieve aanpak

Constaterende dat:

• blijkens het Statenvoorstel alle ov-bussen in 2025 zero emissie moeten rijden;

Overwegende dat:

• de bereikbaarheid van kleine kernen met het ov al jaren onder druk staat;
• het duurzaamheidsstreven van zero emissie niet mag leiden tot te hoge kosten voor concessiehouders bij het aanhouden van een adequate ov-dienstregeling van en naar de Brabantse kleine kernen;

Spreken uit dat:

De eis van zero emissie voor alle ov-bussen in 2025 geen topprioriteit mag hebben, waar dit een beletsel vormt voor een goede ov-ontsluiting van kleine kernen;

En gaan over tot de orde van de dag.

Willem Bakker 

PVV Noord-Brabant