Motie woonomgeving en windparken

Provinciale Staten van Noord-Brabant in vergadering bijeen op vrijdag 8 mei 2020 ter bespreking van het Statenvoorstel 18/20 Bestuursopdracht Terugdringen woningtekort en leegstand & participeren in transformaties,

Constaterende dat:

- Het voorstel spreekt over “het grote belang van de ruimtelijke kwaliteit van onze steden en dorpen als een van de centrale pijlers van een aantrekkelijk woon-, leef- en vestigingsklimaat”;

Overwegende dat:

- Uit onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen blijkt dat een woning nabij een toekomstig windpark tot 15 procent minder opbrengt;
- Windparken een negatief effect hebben op een aantrekkelijk woon-, leef- en vestigingsklimaat;

Roept GS op:

het grote belang van de ruimtelijke kwaliteit van onze steden en dorpen als een van de centrale pijlers van een aantrekkelijk woon-, leef- en vestigingsklimaat niet aan te tasten door de bouw van windparken

en gaat over tot de orde van de dag

PVV Noord-Brabant