Motie MRB niet verhogen

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 15 mei 2020, ter bespreking van het Bestuursakkoord 2020-2023,

Constaterende dat:

• Het bestuursakkoord inzet op een verhoging van de motorrijtuigbelasting door middel van een indexering van 1,5% per jaar vanaf 2021 (in plaats van de eerdere 2,5%), en dus per saldo nog steeds een lastenverzwaring voor de automobilisten;
• Minder dan de helft van de opbrengsten van de Opcenten Motorrijtuigenbelasting worden besteed aan provinciale wegen, bruggen en fietspaden (inclusief verkeersdoorstroming en veiligheid);

Overwegende dat:
• De automobilist geen melkkoe van een spilzuchtige overheid mag zijn;
• In plaats van de opbrengsten ten koste van de belastingbetaler te vergroten, het een betere strategie is om de provinciale uitgaven te beperken;
• In tijden waarin burgers getroffen worden door zwaar economisch weer waarvan in deze Coronacrisis sprake is er geen lastenverhoging maar juist lastenverlaging zou moeten gelden;

Besluiten:
• Dat de indexering van de opcenten MRB (zoals bij de begroting 2020) ongedaan wordt gemaakt, en per saldo het tarief vanaf 2021 hoogstens op dat van 2019 zal liggen;

en gaan over tot de orde van de dag.

Patricia van der Kammen
Harry van den Berg

PVV Noord-Brabant