Motie “Ruit Eindhoven”

Provinciale Staten van Noord-Brabant in vergadering bijeen op vrijdag 15 mei 2020 ter bespreking van de perspectiefnota en het bestuursakkoord 2020-2023

Constaterende dat:

- een wegenRuit om Eindhoven belangrijk is om de regio Eindhoven – Helmond bereikbaar te houden

Overwegende dat:

- vergevorderde plannen tenminste deels opgepakt kunnen worden om realisatie te bespoedigen

Verzoeken het college:

- bij voorrang onderzoek te doen naar het lokale draagvlak voor de “Ruit” (met name de Noord-Oostcorridor), de kosten en de benodigde tijd tot realisatie en op basis van de resultaten hiervan bij voldoende steun het proces tot voltooiing van de Ruit te hervatten

en gaat over tot de orde van de dag

PVV Noord-Brabant

Harry van den Berg