Motie Geen nieuwe windturbines

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 15 mei 2020, ter bespreking van de perspectiefnota en het bestuursakkoord 2020-2023

Constaterende dat:

- windturbines meerdere miljoenen euro’s subsidie per stuk opslokken, hetgeen de koopkracht van consumenten veel schade toebrengt
- de subsidie per windturbine ongeveer gelijk staat aan 10 voltijdsbanen van verplegend personeel, agenten en leraren, tegenover hooguit 1 “groene baan” per meerdere windturbines
- windturbines het landschap geweld aan doen
- windturbines geluids- en slagschaduwhinder veroorzaken
- windturbines bij omwonenden dramatische gevolgen voor de leefbaarheid en gezondheid kan hebben
- windturbines huizen in de omgeving minder waard of zelfs onverkoopbaar maken
- windturbines vogels en vleermuizen op gruwelijke wijze slachten
- windturbines een zeer lage energiedichtheid hebben en onevenredig veel ruimte gebruiken voor de geleverde elektriciteit
- windturbines alleen elektriciteit leveren als het voldoende waait, waardoor er altijd volledige back-up nodig is
- Noord-Brabant een relatief windarme provincie is, waar de verhouding tussen energie-opbrengst en overlast bijzonder slecht is
- windturbines niet zelden voorzien zijn van zeldzame aardmetalen, hetgeen bij winning extreme vervuiling geeft, zoals bij neodymium in het Chinese Baotou

Overwegende:

- alle constateringen

Wensen dat het college:

- plaatsing en vervanging van windturbines in Noord-Brabant zo snel mogelijk gaat verbieden voor zover deze onder de provinciale verantwoordelijkheid (Omgevingsvisie en/of 5-100MW opgesteld vermogen) vallen

en gaan over tot de orde van de dag.

Harry van den Berg
PVV Noord-Brabant