Motie “geen zonnepanelen op akkers, meren en plassen”

Provinciale Staten van Noord-Brabant in vergadering bijeen op vrijdag 15 mei 2020 ter bespreking van de perspectiefnota en het bestuursakkoord 2020-2023

Constaterende dat:

- zonnepanelen een uiterst geringe energieopbrengst per m2 ruimtebenutting heeft
- zonnepanelen, onder meer als gevolg van de zwarte oppervlakte, lokaal de temperatuur tot wel 4 graden Celsius opwarmt
- zonnepanelen niet zelden zeer giftige bestanddelen bevatten

Overwegende dat:

- zonnepanelen nooit natuur, biodiversiteit of voedselproductie mag verdringen of verontreinigen
- extra warm worden van water vermeden moet worden in verband met toenemend gevaar van botulisme

Verzoeken het college:

- het plaatsen van zonnepanelen op voor voedselproductie geschikte akkers en weiden en op water waar mogelijk te verbieden

en gaat over tot de orde van de dag

PVV Noord-Brabant

Harry van den Berg