Motie “vrachtverkeer uit dorpen

Provinciale Staten van Noord-Brabant in vergadering bijeen op vrijdag 15 mei 2020 ter bespreking van de perspectiefnota en het bestuursakkoord 2020-2023

Constaterende dat:

- doorgaand vrachtverkeer niets te zoeken heeft op lokale (al dan niet provinciale) wegen*, maar daar wel komt om files te mijden

Overwegende dat:

- middels eenvoudige kentekenscans een verbod op doorgaand vrachtverkeer in dorpen eenvoudig te handhaven is

Verzoeken het college:

- de mogelijkheden te onderzoeken om sluiproutes te blokkeren voor doorgaand vrachtverkeer en hiertoe met betrokken gemeenten te overleggen

en gaat over tot de orde van de dag

PVV Noord-Brabant

Harry van den Berg

*bijvoorbeeld huidige N69, de N395, weg door Heeze, weg door Riel, etc.)