Motie “niet-duurzame biomassa uit de duurzame cijfers”

Provinciale Staten van Noord-Brabant in vergadering bijeen op vrijdag 15 mei 2020 ter bespreking van de perspectiefnota en het bestuursakkoord 2020-2023

Constaterende dat:

- met name in de Amercentrale hele bossen in vlammen verdwijnen onder de noemer - het verstoken van houtachtige biomassa op alle fronten tenminste 8x viezer is dan gas en zelfs viezer én CO2-emissierijker per kilowattuur is dan kolen (PFPI-rapport “biomass, the new coal, 2014)
- het verstoken van biomassa in werkelijkheid bijna 3x zoveel CO2-emissie geeft als gas, terwijl het als CO2-neutraal in de boekhouding verwerkt wordt

Overwegende dat:

- het overschakelen van biomassa naar gas in de “klimaatakkoordboekhouding” méér CO2-emissie oplevert, maar in de echte wereld aanzienlijk minder
- het werkelijke CO2-verschil tussen elektriciteit opwekken met gas en biomassa in de 600MW Amercentrale alleen al te vergelijken is met de theoretische CO2-besparing* van 10.000 voetbalvelden vol zonnepanelen of ruim 300 windturbines van meer dan 200 meter hoog
- het werkelijke CO2-verschil tussen elektriciteit opwekken met steenkolen en biomassa nog steeds duizenden voetbalvelden of al snel 100 windturbines betreft*

Verzoeken het college:

- met zichzelf, de gemeenten en met het kabinet in overleg te treden om een heroverweging van het elektriciteitsbeleid te bewerkstelligen en de niet-duurzame biomassastook** uit de eigen, Brabantse duurzaamheidscijfers te halen

en gaat over tot de orde van de dag

PVV Noord-Brabant

Harry van den Berg

*de daadwerkelijke cijfers zijn gegeven de inpassingsverliezen van wind- en zonne-energie al gauw 3x hoger, aldus berekeningen op basis van het elektriciteitssysteem in Ierland door dr. Udo. Ook is het middels gasgestookte ovens drogen van de biomassa in het land van herkomst niet hierin meegenomen
** exclusief lokale reststromen