Motie “Werk maken van de mogelijkheden van kernenergie, waaronder Thorium Molten Salt Reactor (ThoriumMSR)”

Provinciale Staten van Noord-Brabant in vergadering bijeen op vrijdag 15 mei 2020, ter bespreking van de perspectiefnota 2020 en het bestuursakkoord 2020-2023

Constaterende:


- dat de coalitiepartners in het Bestuursakkoord hebben vastgelegd open te staan voor kernenergie, waaronder thorium
- economische ontwikkeling een kerntaak is van de provincie

Overwegende:
- er vele initiatieven izijn, zowel in Nederland als in de rest van de wereld op het gebied meerdere nieuwe, inherent velige vormen van kernenergie (generatie IV)
- dat kleine en grote modulaire reactoren en gesmoltenzoutreactoren (zoals bijvoorbeeld ThoriumMSR) een cruciale rol kunnen gaan spelen in de energietransitie: inherent veilig, goedkoop, wereldwijd nagenoeg onuitputtelijke voorraden, vrijwel zonder vervuiling en zonder emissie van broeikasgassen
- voor bedrijven een positieve rol van de overheid inzake vergunningverlening en fundamenteel wetenschappelijk onderzoek onontbeerlijk is om snelheid te verkrijgen in de innovatie van kernenergie
- dat deze technologische ontwikkeling een enorme kans is voor de mensheid én de provincie Noord-Brabant, een kans die niet gemist mag worden

Verzoeken het college:
- om de generatie IV kerntechnologie, waaronder de ThoriumMSR-technologie als nieuwe en innovatieve techniek aan te merken en voor Noord-Brabant actief werk te maken met deze techniek.

en gaan over tot de orde van de dag
PVV Noord-Brabant
Harry van den Berg