Motie “100”

Provinciale Staten van Noord-Brabant in vergadering bijeen op vrijdag 15 mei 2020 ter bespreking van de perspectiefnota en het bestuursakkoord 2020-2023

Constaterende dat:

- 80 kilometer per uur moeten rijden op de N279-Noord nergens op slaat
- het wagenpark steeds stiller wordt

Overwegende dat:

- 100 kilometer per uur op deze wegen veel logischer is gezien het wegbeeld

Verzoeken het college:

- om onderzoek te doen naar de mogelijkheid om de maximumsnelheid op de N279-Noord te verhogen naar 100 kilometer per uur en daarvoor geluidswerende maatregelen te treffen waar dit nodig is

en gaat over tot de orde van de dag

PVV Noord-Brabant

Harry van den Berg