Motie Maak subsidiekosten energietransitie openbaar

Provinciale Staten van Noord-Brabant in vergadering bijeen op 16 oktober 2020,
behandelend het Statenvoorstel 72/20 Bestuursrapportage II-20

constaterende


- dat grootschalige biomassa-, zonne- en windenergieprojecten mogelijk gemaakt worden door subsidies uit de SDE (+ en ++) middelen, welke worden opgebracht door de belastingbetaler
- dat de belastingbetaler vaak niet op de hoogte is van de subsidies die aan de energietransitie wordt besteed

overwegende
- transparant zijn over de kosten van de energietransitie en wie de opbrengsten ontvangt niet meer dan logisch is
verzoekt het college
- onderzoek te doen naar de mogelijkheden om bij elk SDE (+/++)-gesubsidieerd project de maximaal toegekende subsidie, de subsidie-ontvanger en eventueel de totale aansluitkosten op het netwerk direct bij het project op borden te plaatsen, die vanaf de openbare weg goed zichtbaar en leesbaar zijn.

Harry van den Berg

PVV Noord-Brabant