Motie Maak kosten en baten RES inzichtelijk in euro per vermeden graad opwarming

Provinciale Staten van Noord-Brabant in vergadering bijeen op 16 oktober 2020,
behandelend het Statenvoorstel 72/20 Bestuursrapportage II-20

constaterende


- dat het onduidelijk is wat de concept-RES plannen aan subsidies en andere kosten vergen en wat de opbrengsten zijn
- dat het RES-programma er met name toe dient om de temperatuurstijging op Aarde te beperken

overwegende
- dat de belastingbetaler en de volksvertegenwoordiging recht heeft op zicht op kosten en baten
- dat het juiste instrument hiervoor is “x miljard euro per graad Celsius vermeden opwarming”
verzoekt het college
- De RES- en andere broeikasgasemissiereducerende plannen standaard te voorzien van een berekening met daarin de kosten in euro per vermeden graad Celsius.

Harry van den Berg

PVV Noord-Brabant