Motie N279 Zuid naar 2x 2 rijbanen en betrekken Noord-Oostcorridor bij oplossingen bereikbaarheid Brainport

Provinciale Staten van Noord-Brabant in vergadering bijeen op 16 oktober 2020,
behandelend het Statenvoorstel 72/20 Bestuursrapportage II-20

constaterende


- dat bij het opveren van de economie de files in Brabant snel terug zullen keren
- dat files en herhaaldelijk optrekken en remmen slecht zijn voor economie, welzijn en milieu
- het hoofdwegennet bij Eindhoven geen afdoende bypass heeft in geval van incidenten
- dat bij Eindhoven en Helmond “het wiel al lang geleden is uitgevonden”: De Ruit

overwegende
- dat nu het tijdelijk relatief rustig is op de wegen, dit hét moment is om deze met zo gering mogelijke overlast op te knappen of uit te bouwen

verzoekt het college
- het proces om de N279 tussen Asten en Beek en Donk te verdubbelen naar 2x 2 rijstroken zodanig in gang te zetten dat dit de aanleg / ombouw zoals die tot nu toe gepland is niet vertraagt
- de Noord-Oostcorridor nadrukkelijk mee te nemen in de oplossingsmogelijkheden voor de verkeersproblematiek rond Eindhoven en Helmond

Harry van den Berg

PVV Noord-Brabant