Motie Maak kosten RES inzichtelijk

Provinciale Staten van Noord-Brabant in vergadering bijeen op 16 oktober 2020,
behandelend het Statenvoorstel 72/20 Bestuursrapportage II-20

constaterende


- dat het onduidelijk is wat de concept-RES plannen aan subsidies en andere kosten vergen

overwegende
- dat de belastingbetaler en de volksvertegenwoordiging recht heeft op zicht op kosten en baten, ook al is er nog veel onduidelijkheid en hangt veel af van nader te bepalen keuzes

verzoekt het college

Onderzoek te doen (eventueel in samenwerking met de RESsen en het Rijk) naar de investerings-, subsidie- en inpassingskosten van alle voorstellen uit de 4 Brabantse RES-sen,.
Waar mogelijk exact, waar nodig geschat,

Bij voorkeur uitgesplitst in
- duurzame opwek,
- gebouwde omgeving incl. isolatie en warmte,
- industrie
- transport
en deze het liefst ruim voor de definitieve vaststelling van de RES-sen te delen met Provinciale Staten

Harry van den Berg

PVV Noord-Brabant