MOTIE toepassen Roemernorm

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 13 november 2020, ter bespreking van Statenvoorstel 76/20 Begroting 2021,

Constaterende dat:

- Bij de Provincie zo'n 10% van het aantal fte via externe inhuur wordt ingevuld (113 van de 1181 fte op 1 jan 2020; 117 van 1196 fte op 1 juli; de 1181 en 1196 fte zijn inclusief tijdelijk personeel in loondienst);

- daarnaast nog een fors bedrag van tientallen miljoenen euro's jaarlijks worden besteed aan 'inhuur' via externe opdrachten zoals onderzoeken, adviezen, beheer;

- GS herhaaldelijk bij PS aanklopt om meer budget voor personeel;

Overwegende dat:

- de kosten voor externe inhuur per fte fors hoger zijn dan de kosten voor personeel in loondienst, 10% externe inhuur in termen van fte dus niet gelijk staat aan 10% van het loonkostenbudget;

- de Rijksoverheid via de zogeheten 'Roemernorm' de uitgaven aan externe inhuur heeft genormeerd op 10% van de totale personeelsuitgaven;

- de provincie stuurt op 'organisatiekostenbudget' waarbij de kosten van personeel in loondienst en extern inhuur niet apart inzichtelijk wordt gemaakt;

- Sturen op organisatiekostenbudget impliceert dat bij veel externe inhuur (hoog tarief, weinig fte) er relatief minder arbeidscapaciteit beschikbaar is om het werk te verrichten;

- het niet hanteren van een norm voor externe inhuur als gevolg heeft dat GS al enkele jaren op een rij extra budget voor ondersteuning bij PS vraagt;

Dragen GS op:

- in het OKB helder onderscheid te maken tussen kosten van eigen personeel en ingehuurd personeel;
- daarbij ook mee te rekenen de kosten van inkoop voor opdrachten zoals onderzoek, advies, beheer e.d.
- de 'Roemernorm' toe te passen op het OKB

en gaan over tot de orde van de dag.

Patricia van der Kammen

PVV Noord-Brabant