Motie Geef Brabantse boeren gelijke kansen

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 13 november 2020, ter bespreking van Statenvoorstel 76/20 Begroting 2021

Constaterende dat:


• Brabant in het landbouwbeleid nog steeds een veel scherpere koers vaart, met strengere regels en termijnen die afwijken van die in andere provincies;

Overwegende dat:
• Brabantse boeren recht hebben op een gelijke kansen;

Dragen GS op:
• Om een aanvullende wijziging vast te stellen inzake statenvoorstel 79/20 ‘Wijziging Interim omgevingsverordening, regelwijziging 2’ waarbij de datum voor aanpassing van huisvestingssystemen verschuift naar 1 januari 2028 en dat aanvullende wijzigingsvoorstel zo spoedig mogelijk aan PS aan te bieden zodat dit in de besluitvorming op 27 november 2020 kan worden betrokken;

en gaan over tot de orde van de dag.

Maikel Boon

PVV Noord-Brabant