MOTIE Innovatieve oplossingen tegen blauwalg

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 13 november 2020, ter bespreking van Statenvoorstel 76/20 Begroting 2021

Constaterende dat:


• Brabantse (zwem)wateren veelvuldig te lijden hebben aan overlast door blauwalg[1];
• De provincie verantwoordelijk is voor het toezicht op schoon en veilig zwemwater in zwembaden en recreatieplassen in Brabant;
• Het Hoogheemraadschap van Rijnland een innovatieve algenverwijderaar heeft ontwikkeld, die Israëlische en Duitse technologie combineert en waarbij het water opgepompt wordt naar een drijvend platform en aldaar met behulp van verschillende technologieën van algen wordt gezuiverd[2];

Overwegende dat:
• Overlast door blauwalg een negatieve impact heeft op de recreatie in Brabant;
• Een innovatieve provincie als Noord-Brabant voor dit probleem ook naar innovatieve oplossingen moet kijken;

Dragen GS op:
• In contact te treden met het Hoogheemraadschap van Rijnland en te bekijken of de door hun ontwikkelde algenverwijderaar ook toegepast kan worden op de Brabantse recreatiewateren die met regelmaat te lijden hebben onder blauwalg;
• Over de bevindingen zo spoedig mogelijk aan PS te rapporteren;

en gaan over tot de orde van de dag.

Maikel Boon
PVV Noord-Brabant

[1] https://www.omroepbrabant.nl/nieuws/3249586/regen-na-warme-periode-zorgt-voor-extra-harde-groei-van-blauwalg 

[2] https://www.waterforum.net/algenverwijderaar-met-israelische-en-nederlandse-technologie-wint-aanmoedigingsprijs-uvw/