Motie Ruit Begroting 2021

Provinciale Staten van Noord-Brabant in vergadering bijeen op vrijdag 13 november 2020 ter bespreking van het Statenvoorstel 76/20 Begroting 2021

Constaterende dat:


- de Ruit Eindhoven onmisbaar is voor de Brainportregio

Overwegende dat:
- de oude plannen snel gerecycled moeten en kunnen worden tot een nieuw project

Verzoekt het college
- voortvarend het project ‘Ruit Eindhoven’, met inbegrip van de Noord-Oostcorridor op te pakken

en gaan over tot de orde van de dag.

Harry van den Berg
PVV Noord-Brabant