Motie "schrappen leges bij vergoeding faunaschade"

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 23 april 2021, ter bespreking van Statenvoorstel 25/21 Perspectiefnota 2022,

Constaterende dat:


• De provincie Noord-Brabant 300 euro aan leges heft bij agrariërs die aan aanvraag voor tegemoetkoming faunaschade indienen bij het Faunafonds;
• Deze agrariërs met faunaschade ook al te maken hebben met een eigen risico van 250 euro eigen risico;
• Acht provincies al af hebben gezien van het heffen van deze leges;

Overwegende dat:
• De ZLTO aangeeft dat vooral kleinere bedrijven onevenredig hard worden geraakt door de bestaande regeling, omdat zij vaak niet de benodigde oppervlakte hebben om het aanvragen van de tegemoetkoming interessant te maken;
• Een groot deel van de schade op deze manier niet wordt geclaimd, wat ertoe leidt dat de werkelijke omvang van faunaschade niet goed in beeld is bij overheidsinstanties;

Dragen GS op:
• Voortaan geen legeskosten meer in rekening te brengen wanneer agrariërs tegemoetkoming voor faunaschade aanvragen en daarmee aan te sluiten bij de provincies die deze kosten al hebben laten vallen;

 

en gaan over tot de orde van de dag.

 

 

 

Maikel Boon
PVV Noord-Brabant