MOTIE "BREDE, VEILIGE, VERLICHTE FIETSPADEN"

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 23 april, ter bespreking van Statenvoorstel 25/21 Perspectiefnota 2022,

Constaterende:


- dat er steeds meer (en sneller) gefietst wordt en dit op zich een zeer gezonde en goede ontwikkeling is
– dat het daardoor steeds drukker en gevaarlijker wordt, met helaas een sterke toename van verkeersslachtoffers onder fietsers
– dat Noord-Brabant een geweldig, afwisselend landschap heeft met mooie dorpen, steden en aantrekkelijke toeristische voorzieningen

Overwegende:
- dat verkeersveiligheid een zeer hoge prioriteit verdient en aanleg of verbreding van fietspaden daartoe onontkoombaar zijn
– meer fietsen in plaats van OV of auto gunstig is voor de luchtkwaliteit en gezondheid
– dat brede en goed (eventueel slim) verlichte fietspaden bijdragen aan zowel sociale als fysieke veiligheid
– er op toeristisch vlak een wereld te winnen is met fietsvakanties (met name voor het vullen van gastenbedden in het laagseizoen) en een goed fietspadennet hiertoe een belangrijke bijdrage kan leveren

Roepen het college op om:

– fors in te zetten op het verbreden, duidelijk markeren en goed verlichten van fietspaden langs (provinciale) wegen en bij deze projecten gemeenten en de toerismesector te betrekken

en gaan over tot de orde van de dag.

Harry van den Berg Marco van der Wel Stijn Smeulders

PVV Noord-Brabant Partij voor de Dieren PvdA