MOTIE "HARDE VOORWAARDEN ENERGIETRANSITIE"

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 23 april, ter bespreking van Statenvoorstel 25/21 Perspectiefnota 2022,

Constaterende:


- dat in het Bestuursakkoord 2020-2023 ten aanzien van de energietransitie staat vermeld: “. Leveringszekerheid, draagvlak, draagkracht en het benutten van de economische kansen van de energietransitie zijn hierbij voor ons cruciaal”

Overwegende:
– dat een provinciebestuur zich dient te houden aan het gestelde in het bestuursakkoord
– dat los van de eventuele opinie ten aanzien van projecten op het gebied van windturbines, zonnepanelen en biomassa, de gestelde voorwaarden en kaders leidend moeten zijn
- dat “cruciaal” volgens het woordenboek van Van Dale betekent: “cru·ci·aal (bijvoeglijk naamwoord)1beslissend, doorslaggevend “

Roepen het college op om:

– bij alle windturbine-, zonnepark- en biomassaprojecten binnen de provinciale bevoegdheid (bijvoorbeeld bij wind projecten van 5 tot 100MW opgesteld vermogen) ten minste:

1: leveringszekerheid van cruciaal – en dús doorslaggevend – belang te laten zijn (risico op black-outs, garantie back-up)
2: draagvlak van cruciaal – en dús doorslaggevend – belang te laten zijn (géén herhaling van het schandaal “Klundert”)

en gaan over tot de orde van de dag.

 

Harry van den Berg Willem Rutjens

PVV Noord-Brabant JA21 Brabant