Motie "voorrang eigen bewoners"

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 13 mei 2022, ter bespreking van Statenvoorstel 30/22 Perspectiefnota 2023

Constaterende dat:


• In de perspectiefnota door het college wordt gesteld dat “betaalbaar wonen” de blijvende aandacht heeft;
• Het college zich actief bemoeit met de woningvoorraad in Brabant en hier ook financiering tegenover stelt;

Overwegende dat:
• Het gebrek aan betaalbare woningen in eerste instantie een groot probleem is voor onze eigen Brabanders, die al jaren op een lijst voor een huurwoning staan of als starters op de koopmarkt te weinig aanbod vinden;

Dragen GS op:
• Om bij hun inzet op het “betaalbaar wonen” en het vergroten van de woningvoorraad de taak op zich te nemen om onze eigen Brabantse inwoners in hun gemeenten voorrang te geven bij betaalbare woningen, door bijvoorbeeld met gemeenten afspraken te maken over de maximale inzet van het criterium van lokale binding (als bedoeld in de Huisvestingswet) cq. sociaal-economische binding , wat al langer door gemeenten wordt gehanteerd;

 

en gaan over tot de orde van de dag.

Alexander van Hattem
PVV Noord-Brabant