Motie "Ruit Eindhoven" bij perspectiefnota 2023

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 13 mei 2022, ter bespreking van Statenvoorstel 30/22 Perspectiefnota 2023

Constaterende dat:


• Een Ruit om Eindhoven onmisbaar is voor een goed functionerend hoofdwegennet en om de regio Eindhoven – Helmond bereikbaar te houden;

Overwegende dat:
• Vergevorderde plannen tenminste deels opgepakt kunnen worden om realisatie te bespoedigen;

Dragen GS op:
• Met voorrang onderzoek te doen naar het lokale draagvlak voor de “Ruit” (met name de Noord-Oostcorridor), de kosten en de benodigde tijd tot realisatie en op basis van de resultaten hiervan bij voldoende steun het proces tot voltooiing van de Ruit te hervatten;

 

en gaan over tot de orde van de dag.

Niels Jansen
PVV Noord-Brabant