Actuele Motie: “Stop kaalslag platteland”

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 24 juni 2022,

Constaterende:

Dat het kabinet stikstofplannen voor heel Nederland heeft gepresenteerd, waarbij de provincies plannen moeten maken voor het behalen van de gepresenteerde doelen;

Overwegende:

- Dat de stikstofplannen van het kabinet een enorme klap voor boeren, het platteland en heel Nederland zijn;
- Dat er sprake is van een bizarre opgave;
- Dat deze doelen een té grote sociaaleconomische impact hebben op onze boeren, het platteland en daarmee op heel Nederland;
- Dat deze doelen een té grote impact hebben op de leefbaarheid;
- Dat boeren onmisbaar zijn, de agrarische sector er niet alleen is voor voedselzekerheid, maar ook voor leefbaarheid, natuur- en landschapsbeheer;
- Dat boeren een deel vormen van ons Brabantse landschap en karakter, wat we juist moeten koesteren;
- Dat de uitgangspunten van de plannen niet kloppen, zoals het gebruik van de KDW (een modelmatige norm) als instrument en de stikstofdaling uit het buitenland;
- Dat het een schande is dat er voor boeren die zogenaamd PAS-melder zijn nog geen oplossing is;

Roept GS op:

Aan het kabinet duidelijk te maken dat de provincie Noord-Brabant geen medewerking zal verlenen aan deze stikstofplannen,

En gaat over tot de orde van de dag.

Alexander van Hattem
PVV Noord-Brabant