Motie Afrekenbare doelen en meetbare KPI's

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 24 juni 2022, ter bespreking van de Statenvoorstellen betreffende de investering vanuit de immunisatieportefeuille in strategische provinciale grondbank (PS 13/22, 14/22, 15/22),

Constaterende:

• Dat Gedeputeerde Staten voornemens zijn om uit de immunisatieportefeuille een investering te doen van € 42,5 miljoen in de strategische provinciale grondbank;
• Dat GS deze investeringen wil inzetten voor een verscheidenheid aan opgaven op het gebied van o.a. natuur, water, landbouw, infrastructuur, woningbouw en energie waarbij de beschikbaarheid van grond van cruciaal belang is en dat volgens GS de strategische grondbank kan helpen bij het voorzien in die beschikbare grond;
• Dat GS aangeeft dat in het Bestuursakkoord 2020 – 2023 is vastgesteld dat de aankoop van gronden vanuit de immunisatieportefeuille wordt verkend en dat in het addendum op dit bestuursakkoord van juli 2021 staat dat de provincie start met een provinciale strategische grondbank en een herallocatiefonds (lees: gebiedsspecifiek grondruilfonds);

Overwegende:

• Dat gelet op deze brede inzet van middelen uit de immunisatieportefeuille en het onderbrengen van middelen in een fondsconstructie de mogelijkheden voor PS om te controleren en bij te sturen op afstand worden gezet;
• Dat periodieke evaluatie van dit beleid noodzakelijk is voor de controlerende taak van PS;
• Dat bij de aanvang van dit beleid en de investeringen (ook toekomstige investeringen) omwille van de controleerbaarheid er duidelijkheid moet zijn welke concrete afrekenbare doelstellingen worden beoogd en met welke meetbare indicatoren de resultaten gemeten worden;

Verzoeken het college van GS:

• Op een zo kort mogelijke termijn, maar in ieder geval voor de eerste aanvang van dit beleid en investeringen aan PS te overleggen welke concrete afrekenbare doelstellingen worden beoogd en daarbij meetbare indicatoren (KPI’s) voor te stellen, met waar nodig toepassing van nulmetingen en andere instrumenten om degelijk toetsbare evaluaties uit te kunnen voeren;

En gaan over tot de orde van de dag,

Alexander van Hattem
Patricia van der Kammen
PVV Noord-Brabant