Motie "ontwikkelbedrijf niet inzetten voor huisvesting statushouders en arbeidsmigranten"

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 4 november 2022, ter bespreking van Statenvoorstel 66/22 Meerjarenperspectief Ontwikkelbedrijf 2022

Constaterende dat:


• Er in het Meerjarenperspectief Ontwikkelbedrijf onder ‘Wonen, flexibele woonvormen’ wordt gesproken over “snel beschikbare, flexibele en betaalbare woonruimte”, onder andere voor arbeidsmigranten en vluchtelingen met een verblijfsvergunning;
• Er in dit kader wordt gesproken over een ambitie van een “Brabantse vloot flexwoningen" (2600 stuks);
Overwegende dat:
• Er juist huizen gebouwd moeten worden voor Brabanders;
• Het daarom onacceptabel is om het Ontwikkelbedrijf in te zetten om middels de realisatie van flexwoningen de asielvloot en de arbeidsmigratie te faciliteren;

Dragen GS op:
• Om vanuit het ontwikkelbedrijf géén activiteiten te ontplooien die benut worden om statushouders of arbeidsmigranten te huisvesten;

en gaan over tot de orde van de dag.

Alexander van Hattem
PVV Noord-Brabant