MOTIE Brabantse taal

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 4 november ter bespreking van Statenvoorstel Begroting 2023,

Constaterende dat:

- BrabantsErfgoed.nl het volgende stelt: “In de laatste decennia zijn dialecten veel van hun oorspronkelijke woordenschat en grammatica kwijtgeraakt omdat ze sterk beïnvloed worden door het Nederlands. Dat komt vooral doordat steeds minder kinderen in het dialect worden opgevoed; dialect verliest met andere woorden zijn positie van moedertaal aan het Nederlands.” ;

Overwegende dat:

- De Brabantse dialecten een belangrijk onderdeel van ons erfgoed vormen;
- Een dialect een drager van lokale of regionale cultuur is;
- Er diverse mooie initiatieven zijn, bij bijvoorbeeld Brabants Erfgoed of Erfgoed Brabant, om behoud van Brabants dialect te behouden, die meer aandacht en bredere toepassing verdienen;

Roepen GS op:
- Om in het kader van erfgoed met voorstellen, ideeën en initiatieven richting PS te komen (via of samen met de erfgoedinstellingen) om streekgebonden Brabantse dialecten levend te houden;

en gaan over tot de orde van de dag.

Alexander van Hattem
PVV Noord-Brabant