MOTIE géén Brabants belastinggeld voor islamitische of ‘interculturele’ organisaties

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 16 december ter bespreking van Statenvoorstel 80/22 Slotwijziging 2022,

Constaterende dat:

- Uit ‘Bijlage 2 Statenvoorstel 80/22 : Totaaloverzicht subsidies begroting 2022’ blijkt dat aan het ‘Gezinshuis El Noor’ een projectsubsidie is verleend door de provincie;
- ‘Gezinshuis El Noor’ zichzelf omschrijft als “het eerste islamitisch gezinshuis in Nederland” en nadrukkelijk de “islamitische identiteit” uitdraagt;
- Ook in provinciale documenten deze ‘islamitische identiteit’ expliciet benadrukt wordt:
“El Noor biedt ondersteuning vanuit de eigen islamitische achtergrond. Kinderen en jongeren vanuit diezelfde achtergrond voelen zich meer thuis in dit gezinshuis, waarin zij hun eigen geloof en culturele achtergrond kunnen voortzetten.” en: “Er is een tekort aan pleeggezinnen en gezinshuizen die kinderen met een andere culturele en geloofsachtergrond opvangen. El Noor is één van de weinige interculturele gezinshuizen in Nederland, die vanuit de eigen islamitische achtergrond kinderen begeleidt.”

Overwegende dat:

- GS de afgelopen jaren herhaaldelijk kenbaar heeft gemaakt géén specifiek doelgroepenbeleid te voeren ;
- Het bevorderen van ‘interculturele’ / islamitische gezinshuizen door middel van een projectsubsidie desondanks een vorm van specifiek doelgroepenbeleid is;
- Het uitgangspunt “hun eigen geloof en culturele achtergrond kunnen voortzetten” nooit een beleidsdoel mag zijn;
- Deze ontwikkeling contraproductief is voor de integratie en bovendien islamisering stimuleert;

Roepen GS op:
Op geen enkele wijze islamitische of ‘interculturele’ organisaties te subsidiëren of anderszins te faciliteren,

en gaan over tot de orde van de dag.

Alexander van Hattem
Patricia van der Kammen
PVV Noord-Brabant