MOTIE Tegen ondermijning door Extinction Rebellion

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 8 september 2023 ter bespreking van het Bestuursakkoord 2023-2027

Constaterende dat:


• Extinction Rebellion-activisten herhaaldelijk democratische vergaderingen hebben verstoord[1].
• Het verstoren van een raadsvergadering wettelijk verboden is en de democratie ondermijnt.
• Extinction Rebellion-activisten illegale acties hebben ondernomen, zoals het bezetten en vernielen van snelwegen, vliegvelden en privébezit;
• Extinction Rebellion nu specifiek ambtenaren oproept om zich bij deze illegale en ondermijnende activiteiten aan te sluiten[2];

Overwegende dat:
• De acties van Extinction Rebellion schadelijk zijn voor onze democratische rechtsstaat;
• De gedragscode van provincieambtenaren hen verplicht om op een integere en rechtmatige wijze te handelen[3];
• Provinciale ambtenaren een belofte of eed hebben afgelegd waarin ze zweren of beloven de wetten van ons land te gehoorzamen;
Verzoeken:
• Te onderzoeken in hoeverre het aansluiten bij of steunen van Extinction Rebellion onverenigbaar is met de gedragscode van provincieambtenaren en hierover te rapporteren aan Provinciale Staten;

en gaan over tot de orde van de dag.

Maikel Boon
PVV Noord-Brabant

[1] https://www.ewmagazine.nl/nederland/opinie/2023/03/verstoring-raadsvergadering-is-geen-vreedzame-demonstratie-1035556/ 

[2] https://twitter.com/XRambtenaren 

[3] https://www.brabant.nl/over-brabant/provinciale-organisatie/transparante-overheid/integriteit#:~:text=Integriteit%20is%20voor%20de%20provincie,en%20de%20eigen%20gedragscode%20integriteit