MOTIE “afblijven van latente ruimte”

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 8 september 2023 ter bespreking van het Bestuursakkoord 2023-2027

Constaterende dat:


• In het bestuursakkoord wordt aangegeven dat de nieuwe coalitie gaat onderzoeken ‘hoe, wanneer en onder welke omstandigheden we latente ruimte in stikstof- en watervergunningen kunnen intrekken’;
• Ondernemers leges hebben betaald en andere kosten hebben gemaakt bij de aanvraag van de vergunning;

Overwegende dat:
• Veehouders de ruimte in hun vergunningen nodig kunnen hebben om noodzakelijke toekomstige investeringen in hun bedrijf te kunnen doen;
• Het onvrijwillig innemen van latente ruimte zonder passende compensatie wordt ervaren als diefstal van eerlijk vergunde rechten;
• Het op deze wijze aantasten van de bestaande vergunningsruimte derhalve volstrekt onacceptabel is;

Dragen GS op:
• Af te zien van het onderzoek naar het intrekken van de latente ruimte, zoals aangekondigd in het bestuursakkoord;

en gaan over tot de orde van de dag.

Maikel Boon
PVV Noord-Brabant