Motie "Aansluiten bij landelijk beleid emissiearme stalsystemen"

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 8 september 2023 ter bespreking van het Bestuursakkoord 2023-2027

Constaterende dat:


• Brabant in het landbouwbeleid nog altijd een andere en scherpere koers vaart, met strengere regels en termijnen die afwijken van die in andere provincies;
• In het nieuwe bestuursakkoord inzake de emissiearme stalsystemen een tweesporenbeleid wordt aangekondigd, met een deadline van 1 januari 2026 voor melkvee- en kalverhouders en de oude deadline van 1 juli 2024 die blijft gehandhaafd voor de overige sectoren;

Overwegende dat:
• Brabantse boeren recht hebben op een gelijke behandeling;
• Brabantse landbouworganisaties meermaals duidelijk hebben gemaakt dat innovaties van brongerichte systemen niet snel genoeg op gang komen en dat bestaande systemen nog niet effectief genoeg zijn;
• Hierdoor het risico bestaat dat bedrijven gaan investeren in systemen die niet volledig en op lange termijn niet toekomstbestendig zijn, of in peperdure luchtwassers die slechts bijdragen aan symptoombestrijding in plaats van door het college gewenste reducties;
• Ondoordachte, Brabantse stikstofmaatregelen, die in allerijl over onze boeren zijn uitgestort, al hebben geleid tot peperdure, innovatieve stalsystemen die in alle haast zijn ontwikkeld maar recent door rechters zijn afgeschoten, waardoor veehouders financieel gedupeerd zijn en met het oog op de Brabantse deadline nog meer in de knel komen;
• Het aangekondigde tweesporenbeleid ook geen enkel soelaas zal bieden;
• Brabant in het belang van behoorlijk bestuur en in het belang van haarbaarheid de deadline van 2028 voor emissiearme stalsystemen uit het Stikstofconvenant van 2009 dient te handhaven;
• Omwille van al het bovenstaande het Brabantse stikstofbeleid weer in lijn moet worden gebracht met de maatregelen in de rest van het land;

Dragen GS op:
• Om inzake de emissiearme stalsystemen geen tweesporenbeleid in te voeren, geen eigen Brabantse deadlines meer te hanteren en aan te sluiten bij het landelijk beleid voor stikstofreductie;

en gaan over tot de orde van de dag.

Maikel Boon
PVV Noord-Brabant