MOTIE De Bergse weervisserij mag niet verloren gaan

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 8 september 2023 ter bespreking van het Bestuursakkoord 2023-2027

Constaterende dat:


• Weervisserij een eeuwenoude visserijtechniek is waarbij vissen in ondiepe zeearmen of riviermondingen met behulp van houten of stenen bouwwerken in een fuik worden geleid, gebaseerd op getijdenwerking of seizoensverschillen in waterhoogte en waarbij de vis in dalende waterstanden door de stroming in de fuik wordt gedreven;
• Weervisserij in Nederland al sinds de 16e eeuw wordt beoefend, met name in de verdronken polders, zoals het verdronken land van het Markiezaat van Bergen op Zoom, waar het vooral werd ingezet voor de vangst van ansjovis;
• Er slechts één Nederlandse familie is, Van Dort uit Bergen op Zoom, die nog steeds volgens deze eeuwenoude weervistechniek in de Oosterschelde vist;
• Sinds 2020 de ansjovispopulatie in de Oosterschelde zeer sterk is afgenomen , terwijl deze vissen vroeger overvloedig aanwezig waren en zelfs werden gebruikt als compost voor de nabijgelegen akkers;

Overwegende dat:
• Er vermoedens bestaan dat de komst van windmolenpark Borssele III en de bijbehorende stroomkabel ervoor heeft gezorgd dat vissen de Oosterschelde vermijden om te paaien;
• De weervisserij een integraal onderdeel is van het historisch erfgoed van Bergen op Zoom;
• Het van groot cultureel en historisch belang is om de weervisserij te behouden voor toekomstige generaties;

Dragen GS op:
• Om in samenwerking met de provincie Zeeland, de Gemeente Bergen op Zoom en Tholen in overleg te treden over maatregelen om het cultureel erfgoed van de weervisserij te behouden en te beschermen;

 

Maikel Boon
PVV Noord-Brabant