MOTIE toestaan van Renure op Provinciale Gronden

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 8 september 2023 ter bespreking van het Bestuursakkoord 2023-2027

Constaterende dat:
• De goedkeuring van de Europese Unie voor het gebruik van verwerkte dierlijke mest (Renure) als kunstmestvervanger nog steeds in afwachting is.;
• Het college in de schriftelijke beantwoording van vragen over Renure heeft verklaard: "Toelating van RENURE meststoffen is van groot belang voor Brabant, met name om de doelstellingen in de recent vastgestelde Uitvoeringsagenda Mest te kunnen halen." ;

Overwegende dat:


• Het gebruik van Renure zo snel mogelijk moet worden goedgekeurd, aangezien het een uitstekende hergebruiksmogelijkheid biedt voor beschikbare stikstofbronnen, terwijl kunstmest voor onze boeren steeds kostbaarder en schaarser wordt;
• In de pachtvoorwaarden voor provinciale gronden het gebruik van kunstmest niet langer zal worden toegestaan ;

Dragen GS op:
• Om zich aan te melden bij het onderzoek naar mineralenconcentraat , met als doel het gebruik van Renure als kunstmestvervanger toe te staan op provinciale gronden.;

en gaan over tot de orde van de dag.

Maikel Boon
PVV Noord-Brabant