MOTIE “stop verdozing”

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 8 september 2023 ter bespreking van het Bestuursakkoord 2023-2027

Constaterende dat:

- ‘grootschalige XL-logistiek en distributiecentra’ volgens het bestuursakkoord op specifieke locaties nog steeds zullen worden toegestaan;
- inzet op xxl distributiecentra vooral banen voor arbeidsmigranten oplevert;
- de xxl distributiecentra het landschap verpesten;
- draagvlak ontbreekt voor deze logistieke blokkendozen, zoals blijkt bij plannen zoals Wijkevoort, Heesch West, Campus Roosendaal en Moerdijk

Overwegende dat:

- draagvlak een belangrijke pijler in het bestuursakkoord is;
- het karakteristieke Brabantse landschap behouden moet blijven;
- inzet op economische bedrijvigheid die vooral banen voor Brabanders oplevert veel verstandiger is dan de inzet op bedrijvigheid die vooral banen voor arbeidsmigranten genereert;

Besluiten:

Dat de inzet op xxl-distributiecentra geen onderdeel moet uitmaken van het beleid van het college en dragen GS op om hier dan ook direct mee te stoppen

 

en gaan over tot de orde van de dag.

 

P. van der Kammen
PVV Noord-Brabant