Amendement “Hoorzitting klachten openbaar”

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 27 oktober 2023, ter bespreking van Statenvoorstel 41/23 Eerste wijziging Verordening hoor- en adviescommissie voor bezwaarschriften en klachten Noord-Brabant

Besluiten in ontwerpbesluit 41/23 B

Onderdeel B te wijzigen in:

“Artikel 13 komt te luiden:
Artikel 13 Openbaarheid van de zitting
1. De hoorzitting van de commissie is openbaar.
2. In afwijking van het eerste lid vindt de hoorzitting plaats achter gesloten
deuren indien:
a. het de behandeling van een klacht betreft en de indiener van de klacht of de beklaagde (natuurlijk persoon) dit wenst;
b. de voorzitter van de kamer dit nodig oordeelt;
c. een belanghebbende hiertoe een verzoek doet en de voorzitter van
oordeel is dat aan dit verzoek gewichtige redenen ten grondslag liggen.”

 

Patricia van der Kammen
PVV Noord-Brabant

Toelichting:
In het statenvoorstel wordt als reden voor het aanpassen van artikel 13 over de openbaarheid ingeval van een zitting over een klacht genoemd: “Ten slotte wordt om redenen van privacy voor klager en de betreffende medewerker(s) namens het bestuursorgaan, in de verordening opgenomen dat de hoorzitting in geval van klachten achter gesloten deuren plaatsvindt.”

Klachten over de provincie Noord-Brabant zijn klachten over een openbaar bestuursorgaan. Klachten over openbare bestuursorganen worden bij voorkeur openbaar behandeld, dit in het kader van transparantie van bestuur. Ook rechtszittingen waarin klachtprocedures worden behandeld zijn in Nederland openbaar.

De maatregel om op voorhand elke klacht achter gesloten deuren te laten plaatsvinden is disproportioneel ten opzichte van het beoogde doel van privacy van de klager en medewerker. Er hoeft ook niet altijd sprake te zijn van een beklaagde medewerker (het kan bijvoorbeeld ook om een klacht gaan ten aanzien van een provinciaal bestuurder of over het handelen van de provincie als openbaar lichaam). De voorgestelde maatregel druist in tegen het belang van de openbaarheid en transparantie van het bestuur.

Bovendien kan ruimschoots tegemoet worden gekomen aan mogelijkheden om de privacy te waarborgen met de mogelijkheid om de hoorzitting achter gesloten deuren te laten plaatsvinden indien de indiener van de klacht dat wenst, de voorzitter dat nodig acht of het verzoek daartoe van een belanghebbende door de voorzitter wordt ingewilligd.