Motie Stop schandalige huisvestingsnormen arbeidsmigranten Begroting 2024

Motie Stop schandalige huisvestingsnormen arbeidsmigranten

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 3 november 2023, ter bespreking van Statenvoorstel 32/23 Begroting 2024

Constaterende dat:

• De problematiek van de huisvesting van arbeidsmigranten in Noord-Brabant alleen maar toeneemt (Zie o.a. Veghel, Bergen op Zoom, Nuenen, Riel, Zundert);
• Diverse factoren bijdragen aan een ongelijk speelveld voor onze eigen mensen, zoals fiscale voordelen voor bedrijven bij de inhuur van arbeidsmigranten, het kunstmatig laag houden van de lonen in een aantal sectoren waar veel arbeidsmigranten werken, constructies waardoor men relatief snel van mensen af kan;
• Indien arbeidsmigranten conform beschaafde woonnormen gehuisvest zouden moeten worden, er geen verdienmodel voor de grootschalige inzet van arbeidsmigranten zou kunnen bestaan;
• Arbeidsmigranten vaak maandenlang in grootschalige opvanglocaties gehuisvest worden;
• Gemeenten en de Provincie zich bij vergunningverleningen voor grootschalige huisvestingsplannen verschuilen achter het voldoen aan de volgende SNF keurmerk voor wonen , te weten
- 10-12 m2 leefoppervlakte per persoon (hetzelfde als in een gevangenis),
waaronder 3,5 m2 slaapruimte
- alle leefruimtes dienen minstens 0,5 m2 direct of indirect daglichtdoorlating te hebben
- geen beperking voor het aantal personen per kamer

Overwegende dat:
• Een gelijk speelveld voor onze éigen werknemers het uitgangspunt zou moeten zijn;
• Fatsoenlijke en menswaardige huisvesting daarom dan ook het uitgangspunt zou moeten zijn;

Dragen GS op:
• Voor alle projecten in Noord-Brabant waarbij sprake is of zal zijn van de huisvesting van arbeidsmigranten minimaal de aanbevelingen van het aanjaagteam o.l.v. Roemer van eind 2020 toe te passen;

en gaan over tot de orde van de dag.

Patricia van der Kammen
PVV Noord-Brabant