MOTIE “stop verdozing” Begroting 2024

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 3 november 2023, ter bespreking van Statenvoorstel 32/23 Begroting 2024

Constaterende dat:

- ‘grootschalige XL-logistiek en distributiecentra’ op specifieke locaties nog steeds zullen worden toegestaan door het college;
- inzet op xxl distributiecentra vooral banen voor arbeidsmigranten oplevert;
- inzet op xxl-distributiecentra bijkomende problemen oplevert, zoals de vaak grootschalige huisvesting van arbeidsmigranten die niet op draagvlak kan rekenen;
- de xxl distributiecentra het landschap verpesten;
- draagvlak ontbreekt voor deze logistieke blokkendozen, zoals blijkt bij plannen zoals Wijkevoort, Heesch West, Campus Roosendaal en Moerdijk

Overwegende dat:

- draagvlak een fundamentele factor van belang is;
- het karakteristieke Brabantse landschap behouden moet blijven;
- inzet op economische bedrijvigheid die vooral banen voor Brabanders oplevert veel verstandiger is dan de inzet op bedrijvigheid die vooral banen voor arbeidsmigranten genereert;

Besluiten:

Dat de inzet op xxl-distributiecentra geen onderdeel moet uitmaken van het beleid van het college en dragen GS op om hier dan ook direct mee te stoppen

 

en gaan over tot de orde van de dag.

 

P. van der Kammen
PVV Noord-Brabant