Motie Invoering van een Statiegeldregeling bij Faunaschade in Brabant

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 3 november 2023, ter bespreking van Statenvoorstel 32/23 Begroting 2024

Constaterende dat

• Nederlandse agrariërs financiële vergoeding kunnen aanvragen wanneer wilde dieren schade toebrengen aan gewassen op hun grond;
• In de provincie Brabant echter een drempel is ingesteld waarbij elke boer ten minste €300,00 moet betalen om in aanmerking te komen voor deze vergoeding;
• Er daarbovenop een eigen risico van €250,00 geldt, en pas bij een vergoeding van meer dan €50,00 de boer in aanmerking komt voor uitbetaling;
• Deze kosten hebben vooral een grote impact op kleinere boeren;
• Het beleid van de provincie heeft bijgedragen aan een toename van schadeveroorzakende diersoorten, zoals zwijnen, dassen, ganzen en zwanen;
• Voor sommige diersoorten zijn geen effectieve preventieve maatregelen beschikbaar om schade te voorkomen;

Overwegende dat
• In zeven provincies de legeskosten inmiddels terugbetaald worden als een schadevergoeding wordt toegekend;
• En in Limburg zelfs helemaal geen legeskosten in rekening worden gebracht;
• Dit leidt tot een gevoel van onrechtvaardigheid en ongelijkheid onder agrariërs die te maken hebben met faunaschade;
• De hoge legeskosten ertoe leiden dat niet alle schadegevallen worden gemeld, waardoor de overheid geen realistisch beeld heeft van de omvang van de faunaschade;
• De Faunabeheereenheden (FBE's) gezamenlijk in 2015 al hun bezorgdheid hebben geuit over de afname van inzicht in faunaschade en hebben benadrukt dat een zo volledig mogelijk beeld van de schade essentieel is voor de onderbouwing van het faunabeheer en het toekomstige faunabeleid;

Roepen Gedeputeerde Staten op
• Om in samenwerking met stakeholders, waaronder landbouworganisaties, natuurbeheerders en jagers, een breed gedragen voorstel voor een statiegeldregeling te ontwikkelen en dit voor te leggen aan Provinciale Staten;

en gaan over tot de orde van de dag.

Maikel Boon
PVV Noord-Brabant