Motie Een Effectiever Plan van Aanpak Invasieve Exoten voor Brabant

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 3 november 2023, ter bespreking van Statenvoorstel 32/23 Begroting 2024

Constaterende dat

• Deskundigen waarschuwen voor de groeiende dreiging van invasieve exotische soorten;
• Invasieve exoten een ernstige bedreiging vormen voor de biodiversiteit en potentieel onomkeerbare schade kunnen toebrengen aan de natuur;
• De verantwoordelijkheid voor de bestrijding van invasieve exotische soorten bij de provincie ligt;

Overwegende dat
• Brabant momenteel de strijd tegen overlast gevende invasieve exotische soorten lijkt te verliezen, met de toenemende waarnemingen van de Aziatische hoornaar, Amerikaanse rivierkreeft en de Aziatische duizendknoop in de provincie
• Daarnaast het aantal Alpenwatersalamanders explosief groeit, wat inheemse Nederlandse salamandersoorten verdringt;
• Deskundigen aangeven dat deze problemen wellicht minder groot zouden zijn geweest als er eerder adequaat was ingegrepen;
• Het voorgenomen plan van aanpak en de maatregelen uit het plan van aanpak Invasieve exoten Noord-Brabant uit 2020 onvoldoende effectief blijken te zijn;

Roepen Gedeputeerde Staten op
• Het bestaande plan van aanpak Invasieve exoten grondig te evalueren en zo spoedig mogelijk met een herzien en effectiever plan van aanpak Invasieve exoten voor Brabant te komen;

en gaan over tot de orde van de dag.

 

Maikel Boon
PVV Noord-Brabant