Motie Geen verkenning tweede ronde BOF

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 3 november 2023, ter bespreking van Statenvoorstel 32/23 Begroting 2024

Constaterende dat:

• Voor BOF 2 inmiddels voor minimaal 522k€ (bron: beantwoording technische vragen Burap 2- 2023) is besteed aan marktonderzoeken, haalbaarheidsonderzoeken, opstellen business case, valideren business case e.d.;
• Ondanks al die vooronderzoeken er nog steeds geen resultaten geboekt zijn (antwoord: Helaas is het voor BOF2 niet gelukt om live te gaan en resultaten te boeken. De meeste potentiële investeerders geven aan dat het risico van investeringen in dit type bedrijven te groot is en het rendement dat er tegenover staat te laag. Daarnaast wordt ook aangegeven dat het niet binnen hun mandaat past. Vooral banken, verzekeraars en pensioenfondsen werken met zeer strakke kaders, die niet passend zijn voor een breed maatschappelijk en innovatief fonds. Een ander naar voren gebracht argument is dat ons doelgebied te klein is. Voor grote partijen, waar wij ons op hebben gericht is het werkgebied van Noord-Brabant te klein.);
• In de Begroting 2024 wordt gemeld dat het aantrekken van externe financiers voor het BOF moeizaam is verlopen, waardoor besloten is de opdracht voor het aantrekken van een externe fondsmanager te stoppen en te evalueren en te verkennen welke variant voor BOF2 haalbaar wordt geacht;

Overwegende dat:
• De passage uit de Begroting over het uitblijven van externe financiers en de beantwoording op de technische vragen uit de Burap duidelijk maken dat het BOF geen bestaansrecht heeft;
• Het college bij herhaling niet concreet aan heeft kunnen geven wat “brede welvaart” nu precies behelst of wat het concreet oplevert voor de Brabander;
• De doelstellingen voor het BOF daarmee te vaag blijven en voor PS niet te controleren zijn;

Dragen GS op:
• De verkenning voor een tweede ronde voor het BOF niet uit te voeren en een streep door het fonds te zetten;

 

en gaan over tot de orde van de dag.

 

Alexander van Hattem
Patricia van der Kammen
PVV Noord-Brabant