MOTIE “oormerken opcenten” Begroting 2024

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 3 november 2023, ter bespreking van Statenvoorstel 32/23 Begroting 2024

Constaterende dat:

• De inkomsten uit provinciale opcenten motorrijtuigenbelasting (MRB) voor Noord-Brabant jaarlijks fors meer bedragen dan de uitgaven voor provinciale wegen en fietspaden inclusief uitgaven voor verkeersveiligheid;
• De opbrengst uit opcenten MRB per kilometer provinciale weg in Noord-Brabant het op één na hoogst van Nederland is;
• De automobilist door de overheid met haar regels, wetten en belastingen van alle kanten kaalgeplukt wordt. Denk de laatste jaren alleen al aan verhogingen van brandstofaccijnzen, verhoging van de assurantiebelasting, verhogingen van de bijtellingen, en de verplichting van 10% in plaats van 5% bijmenging van bio-ethanol in benzine waardoor auto's meer brandstof verbruiken;

Overwegende dat:
• De provincie Noord-Brabant veel meer inkomsten aan opcenten MRB ontvangt dan zij vervolgens aan de provinciale wegen en fietspaden inclusief verkeersveiligheidsbeleid besteedt;
• De automobilist geen melkkoe mag zijn;
• Het een beleidsmatige provinciale keuze kan zijn het principe te hanteren opbrengsten uit provinciale opcenten motorrijtuigenbelasting enkel te besteden aan automobiliteit (inclusief fietspaden en verkeersveiligheid);
• Het eveneens een beleidsmatige provinciale keuze kan zijn het principe te hanteren dat overschotten uit de opbrengsten uit provinciale opcenten motorrijtuigenbelasting teruggaan naar de automobilist in de vorm van een tariefverlaging;

Dragen GS op:
• De opbrengsten van de opcenten MRB enkel te besteden aan automobiliteit inclusief fietspaden en verkeersveiligheid (inclusief apparaatskosten voor deze doelen);
• Het niet voor dit doel gebruikte deel van deze middelen te verrekenen door het opcententarief van het daaropvolgende jaar te verlagen;

 

en gaan over tot de orde van de dag.

Patricia van der Kammen
Tjerk Langman
PVV Noord-Brabant