MOTIE “referendumverordening” Begroting 2024

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 3 november 2023, ter bespreking van Statenvoorstel 32/23 Begroting 2024

Constaterende dat:

• In de Begroting wordt gesteld dat het college “met de Brabanders” de maatschappelijke opgaven in Brabant wil realiseren;
• Er verder wordt gesteld dat in het verlengde hiervan binnen het ‘beleidskader Toekomstbestendig Bestuur’ een participatiebeleid voor de provincie wordt opgesteld;

Overwegende dat:

• Participatie en burgers actief betrekken bij uitstek gerealiseerd kunnen worden door de burgers de mogelijkheid van een referendum te bieden, zodat ze zich kunnen uitspreken over onderwerpen die hen raken;
• Het daarom wenselijk is dat een referenduminstrument zo spoedig als mogelijk beschikbaar is;
• Er in 2019 een initiatiefvoorstel voor een referendumverordening (voorzien van onderbouwing van de gehanteerde parameters) in PS is behandeld;
• Dit initiatiefvoorstel naar hartenlust gerecycled kan worden en er uit de tekst volop gekopieerd kan worden;
• Dit initiatiefvoorstel ziet op de mogelijkheid van zowel raadgeving als raadpleging, wat naar believen verder kan worden uitgebreid met statements over het overnemen van de uitslag;

Dragen GS op:

• Om zo snel als mogelijk een referendumverordening aan PS ter besluitvorming voor te leggen zodat het instrument door burgers en Staten gebruikt kan worden.

 

en gaan over tot de orde van de dag.

Patricia van der Kammen
Alexander van Hattem
PVV Noord-Brabant