Motie Geen emissievrije zones op provinciale wegen

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 3 november 2023, ter bespreking van Statenvoorstel 32/23 Begroting 2024

Constaterende dat:
• Steeds meer gemeenten emissievrije zones instellen, waarbinnen alleen bestelwagens en trucks welkom zijn die geen uitlaatgassen uitstoten;

Overwegende dat:

• Emissievrije zones wéér voor extra regeldruk voor onze ondernemers zorgen;
• De aanschaf van een elektrische truck of bestelwagen een gigantische kostenpost is voor onze ondernemers;
• Er onvoldoende laadcapaciteit is als alle trucks en bestelwagens elektrisch moeten zijn;
• De bevoorrading van winkels hierdoor dus in gevaar komt;
• Deze emissievrije zones dus een zeer onzalig idee zijn;

Dragen GS op:
• Expliciet duidelijk te maken dat door de provincie Noord-Brabant geen emissievrije zones op provinciale wegen worden ingesteld of geaccepteerd;

 

en gaan over tot de orde van de dag.

 

Tjerk Langman
PVV Noord-Brabant