Motie "Ruit Eindhoven" Begroting 2024

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 3 november 2023, ter bespreking van Statenvoorstel 32/23 Begroting 2024

Constaterende dat:

• Nu de coronapandemie ten einde is de wegen rondom Eindhoven in de spits vaak weer vollopen;
• De aanpak van de N279 tussen Veghel en Asten nog lang op zich laat wachten;

Overwegende dat:
• Een Ruit om Eindhoven nu meer dan ooit onmisbaar is voor een goed functionerend hoofdwegennet en om de regio Eindhoven – Helmond bereikbaar te houden;
• Vergevorderde plannen met betrekking tot de Ruit die al tijden op de plank liggen tenminste deels opgepakt kunnen worden om realisatie te bespoedigen;
Dragen GS op:
• Met voorrang onderzoek te doen naar het lokale draagvlak voor de “Ruit” (met name de Noord-Oostcorridor), de kosten en de benodigde tijd tot realisatie en op basis van de resultaten hiervan bij voldoende steun het proces tot voltooiing van de Ruit te hervatten;

 

en gaan over tot de orde van de dag.

Tjerk Langman
PVV Noord-Brabant